Persondatapolitik for personer, der benytter hjemmesidens bestillingsformular

Version: Juni 2018

I forbindelse med behandling af bestillinger til apoteket via bestillingsformular på apotekets hjemmeside og den efterfølgende levering, indsamler og behandler apoteket som dataansvarlig en række personoplysninger om dig for at kunne behandle og levere din bestilling.

1. Kategorier af personoplysninger, formål og juridiske grundlag

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger, til følgende formål og baseret på følgende juridiske grundlag:

1.1 Bestilling af håndkøbsmedicin og øvrige varer 

I forbindelse med bestilling af håndkøbsmedicin og øvrige varer indsamler og behandler vi persondata med følgende formål:

 • Håndtere din bestilling
 • Håndtere dit køb og evt. levering

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse, 
 • E-mailadresse og telefonnummer 
 • Helbredsoplysninger (bestillingens indhold og dertil evt. oplysninger om helbred)
 • Betalingskort/metode

Personoplysningerne indsamles og behandles ud fra følgende juridisk grundlag:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, jf. § 6, stk. 1 i den danske databeskyttelseslov
 • Sundhedsretlige forpligtelser, jf. artikel 9, stk. 2 i Databeskyttelsesforordningen og § 7 i Data-beskyttelsesloven, f.eks. Apotekerlovens § 11, stk. 1.

1.2 Bestilling af receptpligtig medicin

I forbindelse med bestilling af receptpligtig medicin indsamler og behandler vi persondata med følgende formål:

 • Bestilling af receptpligtig medicin 
 • Køb og evt. levering
 • Sikring af din identitet og udlevering af den korrekte medicin, 
 • Opslag i og indberetning til Fælles Medicin-kort (FMK)

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger:

 • Navn, 
 • Adresse, 
 • E-mailadresse og telefonnummer, 
 • CPR-nummer 
 • Helbredsoplysninger
 • Betalingskort/metode

Personoplysningerne indsamles og behandles ud fra følgende juridisk grundlag:

Sundhedsretlige forpligtelser, jf. artikel 9, stk. 2 i Databeskyttelsesforordningen og § 7 i Databeskyttelsesloven: F.eks. 

 • Apotekerlovens § 11, stk. 1, 
 • Sundhedslovens afsnit X og XI med tilhørende bestemmelser, 
 • Sundhedslovens § 42 c 
 • Bkg. 2014 nr. 460 af 8. maj 2014 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger
 • Bkg. 2017 nr. 532 om det Centrale TilskudsRegister (CTR), 
 • Bkg. 2017 nr. 1108 om recepter og dosisdispensering af lægemidler

Databeskyttelseslovgivningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

1.3 Alle ovenstående formål

For alle ovenstående formål gælder: 

 • Overholdelse af lovgivningen, herunder f.eks. at yde vejledning og rådgivning
 • Dokumentation
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Behandling, der er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Salg og overdragelse af apoteket

Følgende personoplysninger indsamles og behandles:

 • Alle personoplysninger nævnt i afsnit 1.

Med følgende juridiske grundlag:

Databeskyttelseslovgivningens artikel 6, stk. 1, litra c, og artikel 9, stk. 2, herunder f.eks.:

 • Apotekerlovens §§ 11, 43b og 47
 • Revisorloven
 • Bogføringslovgiven
 • Databeskyttelseslovgivningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. § 6, stk. 1 i den danske databeskyttelseslov, idet apoteket har legitime interesser i at iværksætte sikkerhedsforanstaltninger, undersøge sikkerhedsbrud, håndtere forespørgsler og klager, tvister og retskrav mv.

Vi indsamler personoplysninger fra dig, fra det Fælles Medicin-Kort, din læge eller tandlæge og din kommune mv. Når vi indsamler personoplysninger fra dig, giver du os personoplysningerne for at kunne afgive din bestilling og for at vi kan gennemføre købet og levere ordren til dig og dernæst for, at vi kan varetage formålene ovenfor.

Hvis du vil gennemføre en bestilling og et køb, er du forpligtet til at give disse personoplysninger, da de er nødvendige for, at vi kan behandle din ordre og opfylde lovgivningen.

2. Databehandlere og tredjelande

Vi anvender databehandlere, herunder udbyderen af hjemmesiden og andre eksterne databehandlere, som bistår med drift af hjemmesiden, f.eks. A-apoteket i Danmark, og SendGrid Inc., i USA, som står for at transmittere beskeder med bestillinger til apotekets andre systemer over en krypteret forbindelse. SendGrid Inc. gemmer ikke beskeden i deres systemer.

Retsgrundlaget for den internationale overførsel til USA er, at SendGrid Inc. er omfattet af EU-US Privacy Shield. Det er en ordning, som USA-baserede organisationer kan selvcertificere sig under ved at opfylde en række krav til databeskyttelse. USA er ikke godkendt af EU-Kommissionen som et sikkert tredjeland, men EU-US Privacy Shield anerkendes som værende undergivet tilsvarende beskyttelse. 

3. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 5 år efter bogføringslovgivningen, medmindre længere opbevaringsperiode er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

4. Dine rettigheder

Du har – med lovgivningens begrænsninger - følgende rettigheder: 

 • Retten til indsigt i personoplysningerne
 • Retten til at få ændret ukorrekte eller misvisende personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysningerne
 • Retten til at få begrænset personoplysningerne
 • Retten til dataportabilitet (hvor behandlingen er baseret på kontrakt) 
 • Retten til at gøre indsigelse, når behandlingen er baseret på legitime interesser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesloven

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Legitime interesser
Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er offentlige eller legitime interesser. Apoteket må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Apoteket påviser vægtige, legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

5. Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, kan du kontakte apoteket på.

Skipperen Apotek
Vestre Allé 7
9000
Aalborg
CVR: 21803189
Mail: 255ku@apoteket.dk
Tlf.: 98136366